Avís legal

  • Identitat i titularitat de la web. Sergio Pérez Morales, C/Méndez Núñez, 6, 3r 1a A, 08003 Barcelon. DNI: 47797179M
  • Propietat intel·lectual: Tots els continguts d’aquest web, llevat que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de Mai Més. La imatge d’inici del web està subjecte a una llicència Creative Commons CC0. Podeu consultar-ne les condicions a: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
    http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
  • Normes d’ús. Aquesta web té com a objectiu donar a conèixer i ser el vehicle comercial de l’editoral Mai Més. Els usuaris han de fer un ús adequat dels continguts que s’hi mostren.
  • Protecció de dades. Consulta la Política de privacitat per obtenir més informació sobre el tractament de les dades.
  • Exclusió de responsabilitat. Sergio Pérez no serà responsable en cap cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar per la visita d’aquesta web, ja sigui per error u omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  • Política de cookies. En aquest enllaç es pot consultar la Política de cookies.
  • Legislació aplicable i jurisdicció. Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent seran els Jutjats de Barcelona.
  • Modificació del contingut de l’avís legal. Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i als continguts en ella oferts. En aquest cas, s’informarà els usuaris de les esmentades modificacions mitjançant l’actualització d’aquest avís legal.